flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Затверджено наказом

Косівського районного суду

від «31» травня 2011 року № 129

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організації доступу до публічної інформації,

що знаходиться у володінні

Косівського районного суду Івано-Франківської області

 

 

Розділ I. Загальні положення.

 

1.1. Це Положення розроблене на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI (далі - Закон) та визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Косівського районного суду Івано-Франківської області, та інформації, що становить суспільний інтерес.

1.2.Визначення понять:

1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Косівського районного суду

2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Косівським рай    онним судом повноважень, передбачених чинним законодавством України, або яка знаходиться у володінні Косівського районного суду;

3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;

5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3. Косівський районний суд Івано-Франківської області   (далі – суд ) є суб'єктом відносин у сфері доступу до публічної інформації, а саме розпорядником інформації, який при вирішенні питань щодо доступу до інформації керується Законом.

1.4. В суді визначено відповідальну особу за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні суду (далі – відповідальна особа),  завданням якої є забезпечення опрацювання, систематизації, аналізу та контролю щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запитів.

1.5.Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про доступ до судових рішень», Цивільного процесуального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України.

 

Розділ II. Порядок доступу до інформації.

 

2.1. Доступ до інформації забезпечується шляхом:

- систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

·         на офіційному веб-сайті територіального управління у складі веб-порталу «Судова влада України»;

·         на інформаційних стендах.

-    надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться в суді, підлягають обов'язковій реєстрації, що має містити:

-    назву документа;

-    дату створення документа;

-    дату надходження документа;

-    джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);

-   передбачену Законом підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;

-    строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом;

-    галузь;

-    ключові слова;

-    тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіозаписи тощо);

-    вид (нормативні акти, угоди, рішення,  протоколи,  звіти, прес-релізи);

-    проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо);

-    форму та місце зберігання документа тощо.

2.3. Запитувачами інформації можуть бути фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної  особи,  крім  суб'єктів владних повноважень.

2.4. Запитувач має право звернутися до суду із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.5. Відповідальна особа зобов’язана:

-   оприлюднювати інформацію про діяльність суду та прийняті рішення;

-   систематично вести облік документів, що знаходяться в володінні суду;

-   вести облік запитів на інформацію;

-   у спеціально визначеному місці для роботи запитувачів з документами чи їх копіями забезпечувати можливість робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації;

-    надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.

2.6. У випадку якщо суд володіє інформацією про особу, відповідальна особа зобов'язана:

-    надавати таку інформацію безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених Законом;

-    використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений Законом;

-   вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;

-    виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.

2.7. Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом.

2.8. Відповідальна особа несе відповідальність за забезпечення доступу до системи обліку відповідно до Закону.

 

Розділ IIІ. Оприлюднення інформації, що знаходиться у володінні суду.

 

3.1. Відповідальна особа зобов'язана оприлюднювати невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа:

-   інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрямки діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) судом;

-   нормативні акти суду, інформацію про нормативно-правові засади діяльності суду;

-   перелік та умови отримання послуг, що надаються судом, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

-   порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суду, дій чи бездіяльності;

-   інформацію про систему обліку, види інформації, що зберігає суд;

-   інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень суду;

-   плани проведення та порядок денний відкритих засідань суду;

-   загальні правила роботи суду, правила внутрішнього трудового розпорядку;

-    звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

-    інформацію про діяльність суду, а саме про:

1) місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адресу офіційного веб-сайту та електронної пошти;

2)  прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти голови суду та керівника апарату суду, а також судів, основні   функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

3) розклад роботи та графік прийому громадян;

4) вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

5) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження відповідей суду, дій чи бездіяльності;

6) систему обліку, види інформації, якою володіє суд;

7) іншу інформацію про діяльність суду, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений Законом.

3.2. Інформація для оприлюднення на веб-сайті суду у складі веб-порталу «Судова влада України» передається для оприлюднення із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації відповідальній особі.

3.3. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, що застосовуються у зв'язку з цим.

 

Розділ IV. Реєстрація запитів та порядок надання відповідей на запити.

 

4.1. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.  Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на  вибір запитувача.

4.2. Письмовий запит подається в довільній формі.

4.3. Запит на інформацію має містити:

-    ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

-    загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 -    підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

У разі недотримання зазначених вимог, суд має право відмовити в задоволенні запиту.

4.4. Діловодство щодо запитів на інформацію ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається в суді на відповідальну особу;

4.5. Усі запити на інформацію, що надійшли до суду мають реєструватися в день їх надходження в реєстраційно-контрольних картках, або в журналах.

Конверти, у яких надійшли запити поштою, зберігаються разом із запитом.

Запити, подані під час особистого прийому, також підлягають реєстрації в реєстраційно-контрольних картках або в журналах.

4.6. Для реєстрації запитів на інформацію на нижньому полі першого аркуша запиту праворуч або на іншому вільному від тексту місці запиту ставиться штамп суду. На відтиску штампа зазначається дата надходження запиту та його реєстраційний індекс.

4.7. Реєстраційний індекс запиту, що надійшов до суду, складається з початкової літери прізвища запитувача та порядкового номера запиту, що надійшов, наприклад: Д-281. Реєстраційний індекс може бути доповнений іншими позначеннями, що забезпечують систематизацію, пошук, аналіз і зберігання запитів на інформацію.

4.8.У разі надходження повторних запитів їм надається черговий реєстраційний номер, а у відповідній графі реєстраційно-контрольної картки, журналу зазначається реєстраційний номер першого запиту.

Повторними вважаються запити, у яких:

-    Оскаржується відповідь на попередній запит, що надійшов до суду.

-   Повідомляється про несвоєчасну відповідь на попередній запит, якщо з часу надходження останнього минув установлений законодавством термін розгляду і відповідь запитувачу не надавалась.

-   Не надана відповідь по суті або надана не в повному обсязі на перший запит.

-   Звертається увага на інші недоліки, допущені при наданні інформації, запитуваної в попередньому запиті.

4.9. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подати запит шляхом заповнення відповідних форм (додатки 1-3), котрі можна отримати у відповідальної особи суду та на офіційному сайті суду у складі веб-порталу «Судова влада України».

4.10. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні  можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити  відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

4.12. Відповідальна особа має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.13. У разі якщо питання, порушенні у запиті, потребують надання додаткової інформації, відповідальна особа може витребувати її від інших  працівників суду. У такому випадку працівники суду повинні надати додаткову інформацію відповідальній особі не пізніше двох днів з моменту її витребування.

4.14. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

4.15. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, відповідальна особа може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку необхідно повідомити запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.16. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

-    прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

-    дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

-    причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк;

-    строк, у який буде задоволено запит;

-    підпис.

4.17. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається судом на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо судом не встановлено розмір плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

4.18. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, затверджується наказом голови суду та оприлюднюється у встановленому порядку, визначеному цим Положенням.

4.19. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним  майном,  у тому числі до  копій  відповідних  документів, умови  отримання

 

цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які обіймають посаду державного службовця першої або другої категорії. Обмеженному доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

 

Розділ V. Порядок відмови у задоволенні запитів та оскарження рішень, дій чи бездіяльності територіального управління.

 

5.1. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

-    якщо не володіє і не зобов'язане відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

-    інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до Закону;

-    особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені Законом фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

-    не дотримано вимог до запиту на інформацію,  передбачених Законом.

5.2. Відповідь суду про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Якщо суд не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, відповідальна особа зобов'язана направити цей запит належному державному органу з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним державним органом.

5.3. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

-    прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

-    дату відмови;

-    мотивовану підставу відмови;

-    порядок оскарження відмови;

-    підпис.

5.4. Рішення, дії чи бездіяльність відповідальної особи можуть бути оскаржені до суду.

5.5. Запитувач має право оскаржити:

-   відмову в задоволенні запиту на інформацію;

-   відстрочку задоволення запиту на інформацію;

-   ненадання відповіді на запит на інформацію;

-   надання недостовірної або неповної інформації;

-   несвоєчасне надання інформації;

-   невиконання судом обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до Закону;

-   інші рішення, дії чи бездіяльність судом, що порушили законні права та інтереси запитувача.

5.6. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності судом до суду здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.7. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

-    ненадання відповіді на запит;

-    ненадання інформації на запит;

-    безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

-    неоприлюднення інформації відповідно до Закону;

-    надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

-    несвоєчасне надання інформації;

-    необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

-    нездійснення реєстрації документів;

-    навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

5.8. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному Законом.

5.9. Посадові та службові особи суду не підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов'язків, за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що стосуються серйозної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та мала обґрунтоване переконання, що інформація є достовірною, а також містить докази правопорушення або стосується істотної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю.

 

                                                                                                           Додаток 1.

 

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому виді.

 

ЗАПИТ

 на отримання публічної інформації 

 

 

Розпорядник інформації: Косівський районний суд Івано-Франківської області

Кому: В.о. голови Косівського районного суду Івано-Франківської області Бельмезі М.В.

 

 П.І.Б. запитувача

 

 

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

 

або

 

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

 

 

/Загальний опис інформації/

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

 

Поштою

 

/Вказати поштову адресу/

 

 

Факсом

 

/Вказати номер факсу/

 

 

Електронною поштою

 

/Вказати Е-mail/

 

 

В усній формі

 

/Вказати номер телефону/

 

 

Підкреслити обрану категорію

 

 

Контактний телефон

 

 

 

Дата запиту, підпис

 

 

 

Зареєстровано____________________________________________

 

__________________________________________________

                                                                                                         Додаток 2.

 

Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому виді.

 

ЗАПИТ 

на отримання публічної інформації

 

 

Розпорядник інформації: Косівський районний суд Івано-Франківської області

Кому: В.о. голови Косівського районного суду Івано-Франківської області Бельмезі М.В.

 

 

Організація, юридична особа

 

 

 

П.І.Б. представника запитувача, посада

 

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

 

або

 

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

 

 

/Загальний опис інформації/

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

 

Поштою

 

/Вказати поштову адресу/

 

 

Факсом

 

/Вказати номер факсу/

 

 

Електронною поштою

 

/Вказати Е-mail/

 

Підкреслити обрану категорію

 

 

 

Контактний телефон

 

 

 

Дата запиту, підпис

 

 

 

Зареєстровано____________________________________________

 

 

_________________________________________________________

 

                                                                                                     Додаток 3.

 

Форма для подання інформаційного запиту від об’єднань громадян в письмовому виді.

 

ЗАПИТ 

на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації: Косівський районний суд Івано-Франківської області

Кому: В.о. голови Косівського районного суду Івано-Франківської області Бельмезі М.В. 

 

Організація

 

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

 

або

 

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

 

 

/Загальний опис інформації/

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

 

 

Поштою

 

/Вказати поштову адресу/

 

 

Факсом

 

/Вказати номер факсу/

 

 

Електронною поштою

 

/Вказати Е-mail/

 

 

В усній формі

 

/Вказати номер телефону/

 

 

Підкреслити обрану категорію

 

 

Контактний телефон

 

 

 

Дата запиту, підпис

 

 

 

Зареєстровано____________________________________________

 

__________________________